NAV 2/2022: Meziměsíční výnos nemovitostního fondu opět přes procento


V únorovém meziměsíčním růstu NAV nemovitostního podfondu o +1,20 % na hodnotu 1,0733 Kč na jednu investiční akcii se sečetl organický růst hodnoty majetku s přeceněním hodnoty prodávaných pozemků v Písku do jejich konečné kupní ceny. K přecenění došlo po té, co v polovině února, v souladu s kupní smlouvou, byly kupujícím složeny peněžní prostředky na úschovní účet advokátní kanceláře. Následně byl podán návrh na zápis změny v katastru nemovitostí a v současné době běží správní lhůta.

Konec února byl i datem úspěšného dokončení auditů v obou nemovitostních společnostech. Stalo se tak v plánovaném termínu a s výrokem auditora potvrzujícím věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv. Auditorem byla společnost BDO Audit s.r.o.

Situace nájemců byla v únoru stabilizovaná i přes dramatické události na Ukrajině.