Příležitost pro kvalifikované investory: nový CREDITAS LOAN, podfond SICAV


Podfond CREDITAS LOAN bude investovat zejména do poskytování úvěrů a zápůjček a ostatních nástrojů dluhového financování vybraných projektů. Zápůjčky podfondu půjdou typicky na akvizice, pre-development či development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků skýtajících potenciál dalšího rozvoje

Podfond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří pro dosažení odpovídajícího zhodnocení investovaných prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu budou ochotni podstoupit vyšší míru rizika.

Garance minimálního výnosu Premium investičních akcií (PIA) ve výši 5,6 % p.a., respektive Premium plus investičních akcií (PPIA) ve výši 6,0 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu)ve prospěch držitelů ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.

Zakladatelem CREDITAS LOAN, podfond SICAV je fond kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN SICAV a.s., jež je součástí investiční skupiny CREDITAS. Detailní informace o novém podfondu najdete na stránce CREDITAS LOAN, podfond SICAV.