CREDITAS LOAN

Podfond CREDITAS LOAN je zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů.

Hodnoty investičních akcií k 31. 12. 2022
Premium
investiční akcie (PIA)
1,1086 Kč
Premium Plus
investiční akcie (PPIA)
1,1185 Kč

Strategie & cíle

CREDITAS LOAN, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN SICAV a.s. zaměřeným na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů.

Investičním cílem CREDITAS LOAN, podfond SICAV je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. Podfond bude investovat zejména do poskytování úvěrů a zápůjček a ostatních nástrojů dluhového financování vybraných projektů. Pokud to umožní podmínky na trhu a povaha daného projektu, lze preferovat projekty s vyšší mírou zhodnocení při akceptovatelné míře rizika, což nevylučuje poskytování podřízených juniorních zápůjček. 

Podfond bude dále investovat do investičních cenných papírů (akcií a dluhopisů), a to jak obchodovatelných, tak neobchodovatelných na veřejných regulovaných trzích, přičemž tyto investice budou v závislosti na tržních podmínkách  představovat obvykle spíše méně výraznou část portfolia podfondu.

Struktura majetku v %

31. 12. 2022


Financování projektů

CREDITAS LOAN, podfond SICAV se zaměřuje především na specifický prostor trhu, kde banky ještě nebo již úvěry neposkytují. Zápůjčky podfondu tak půjdou typicky na akvizice, pre-development či development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků skýtajících potenciál dalšího rozvoje. 

Půjde především o projekty v České republice, trhu, na kterém skupina CREDITAS, jejíž je podfond součástí, aktivně působí a má dlouholeté zkušenosti s financováním.

Základní údaje

Název podfondu: CREDITAS LOAN, podfond SICAV

Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont: min. 4 roky

Datum založení: 19. 1. 2021

Měna:

Cenný papír: investiční akcie

Fond: CREDITAS LOAN SICAV a.s.

Obhospodařovatel a administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s.

Distributor: Banka CREDITAS a.s.

Depozitář: Československá obchodní banka, a. s.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Další podrobnosti

Premium investiční akcie (PIA)

Třída: premium investiční akcie
ISIN: CZ0008045887
Minimální zhodnocení: 5,6 % p.a. (8,6 % p.a.*)
Maximální zhodnocení: 5,9 % p.a. (8,9 % p.a.*)
Minimální objem investice: první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč
Minimální objem odkupu: 100 000 Kč
Vstupní poplatek: od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu
Výstupní poplatek: 3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie
k datu 31. 12. 2022
1,1086 
Kumulativní výkonnost
k datu 31. 12. 2022
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,47 %1,43 %3,04 %5,89 %10,86 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie (hodnota IA v Kč)

Výnos PIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,6 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.

*  V období do 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 se zhodnocení produktu navyšuje na min. 8,6 p.a. až max. 8,9 % p.a., a to na úkor Hedging investičních akcií.


Premium Plus investiční akcie (PPIA)

Třída: premium plus investiční akcie
ISIN: CZ0008045895
Minimální zhodnocení: 6,0 % p.a. (9,0 % p.a.*)
Maximální zhodnocení: 6,5 % p.a. (9,5 % p.a.*)
Minimální objem investice: první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč
Minimální objem odkupu: 100 000 Kč
Vstupní poplatek: bez poplatku
Výstupní poplatek: bez poplatku
Aktuální hodnota investiční akcie
k datu 31. 12. 2022
1,1185 
Kumulativní výkonnost
k datu 31. 12. 2022
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,52 %1,56 %3,42 %6,49 %11,85 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie (hodnota IA v Kč)

Výnos PPIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PPIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 6,0 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PPIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.


* V období do 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 se zhodnocení produktu navyšuje na min. 9,0 p.a. až max. 9,5 % p.a., a to na úkor Hedging investičních akcií.


Akcie HIA nejsou volně nabízeny distributorem a je možné je upsat pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. V případě poklesu hodnoty portfolia podfondu CREDITAS LOAN nesou ztrátu přednostně investoři do HIA.


Investice do úvěrového podfondu

Garance výnosu*

Minimální a maximální výnos Premium investičních akcií (PIA) a Premium Plus investičních akcií (PPIA) je zajištěn fondovým kapitálem (HIA akcie).

Pro kvalifikované investory

Podfond CREDITAS LOAN pro kvalifikované investory, kteří mají odpovídající finanční zázemí a patřičné odborné znalosti a zkušenosti.

Know-how skupiny

Letité zkušenosti s poskytováním úvěrů a s vlastními aktivitami v oblasti výstavby rezidenčních i administrativních objektů.

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,6 % p.a. u PIA a 6,0 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium Plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na  http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS LOAN SICAV a.s. (dále jen "Fond") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů tak, jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu. Ta se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Fond však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Distributor podfondu

Žádosti, pokyny ke koupi či prodeji investičních akcií podfondu lze podávat každý pracovní den prostřednictvím prémiových bankéřů Banky CREDITAS a.s. Chcete-li se dozvědět více, můžete využít kontaktní formulář banky.

WEB BANKYKONTAKTNÍ FORMULÁŘ