CREDITAS LOAN

Podfond CREDITAS LOAN je zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů.

CREDITAS LOAN

Podfond CREDITAS LOAN je zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů.

Premium investiční akcie (PIA)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 3. 2024

1,2427 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 3. 2024

1 měsíc 0,75 %
3 měsíce 2,21 %
6 měsíců 4,36 %
1 rok 8,91 %
2 roky 17,09 %
3 roky 24,27 %
od vzniku 24,27 %
Zobrazit
Graf

UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.deltais.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

premium investiční akcie (PIA)

ISIN investičních akcií:

CZ0008045887

Minimální zhodnocení:

5,6 % p.a. (8,6 % p.a.*)

Maximální zhodnocení

5,9 % p.a. (8,9 % p.a.*)

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu

Výstupní poplatek:

bez poplatku

Výnos PIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,6 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.

*  V období do 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 se zhodnocení produktu navyšuje na min. 8,6 p.a. až max. 8,9 % p.a., a to na úkor Hedging investičních akcií.

Premium Plus investiční akcie (PPIA)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 3. 2024

1,2626 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 3. 2024

1 měsíc 0,79 %
3 měsíce 2,36 %
6 měsíců 4,65 %
1 rok 9,52 %
2 roky 18,47 %
3 roky 26,26 %
od vzniku 26,26 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasfond.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

premium plus investiční akcie (PPIA)

ISIN investičních akcií:

CZ0008045895

Minimální zhodnocení:

6,0 % p.a. (9,0 % p.a.*)

Maximální zhodnocení

6,5 % p.a. (9,5 % p.a.*)

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

bez poplatku

Výstupní poplatek:

bez poplatku

Výnos PPIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PPIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 6,0 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PPIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.


* V období do 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 se zhodnocení produktu navyšuje na min. 9,0 p.a. až max. 9,5 % p.a., a to na úkor Hedging investičních akcií.


Akcie HIA nejsou volně nabízeny distributorem a je možné je upsat pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. V případě poklesu hodnoty portfolia podfondu CREDITAS LOAN nesou ztrátu přednostně investoři do HIA.


Rizika investování do investičních akcií CREDITAS LOAN, podfond SICAV

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

Strategie, cíle a investice


CREDITAS LOAN, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN SICAV a.s. zaměřeným na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů.

Investičním cílem CREDITAS LOAN, podfond SICAV je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. Podfond bude investovat zejména do poskytování úvěrů a zápůjček a ostatních nástrojů dluhového financování vybraných projektů. Pokud to umožní podmínky na trhu a povaha daného projektu, lze preferovat projekty s vyšší mírou zhodnocení při akceptovatelné míře rizika, což nevylučuje poskytování podřízených juniorních zápůjček. 


Financované projekty

CREDITAS LOAN, podfond SICAV se zaměřuje především na specifický prostor trhu, kde banky ještě nebo již úvěry neposkytují. Zápůjčky podfondu tak půjdou typicky na akvizice, pre-development či development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků skýtajících potenciál dalšího rozvoje

Know-how skupiny
Letité zkušenosti s poskytováním úvěrů a s vlastními aktivitami v oblasti výstavby rezidenčních i administrativních objektů.

Struktura majetku
v % k 29. 2. 2024

Graf

Název podfondu:

CREDITAS LOAN, podfond SICAV

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 4 roky

Datum založení:

19. 1. 2021

Cenný papír:

investiční akcie 

Měna:

Kč 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

CREDITAS LOAN SICAV a.s.

Obhospodařovatel:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Administrátor:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Dokumenty k PIA


Dokumenty k PPIA


Dokumenty k HIA


Finanční výsledky


Informační materiály


Archiv dokumentů


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasfond.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.deltais.cz

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS LOAN SICAV a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Chci investovat do 
fondu CREDITAS LOAN

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu CREDITAS LOAN.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.