Osobní údaje

Fond důsledně dbá na ochranu soukromí fyzických osob včetně zástupců právnických osob, jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti se svou činností (klienti a zástupci právnických osob dále společně jen „Klienti“). Osobní údaje Klientů zpracovává plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny před zneužitím.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Klienty o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaká jsou práva Klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále o existenci profilování a automatizovaného rozhodování. Specifické smluvní dokumenty mohou v závislosti na jejich povaze blíže specifikovat způsob a rozsah zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů Klientů je CREDITAS fond SICAV, a.s., IČO: 085 33 610, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24720 (dále jen „Fond“).

Účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bez souhlasu Klienta

 • Plnění smluvních povinností a za účelem jednání směřující k uzavření smlouvy
  • o  Zpracování osobních údajů pro plnění povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi Fondem a Klientem
  • o  Poskytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí služby.
 • Plnění zákonných závazků
  • o  Zpracování osobních údajů je pro splnění právních povinností:
   • které se na Fond vztahují na základě zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
   • které se na Fond vztahují na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
   • které se na Fond vztahují na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • o  Poskytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí služby.
 • Plnění povinností uložených zvláštními právními předpisy
  • Zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností, které se na Fond vztahují.
  • Zpracovávány jsou i informace z registrů a databází evidujících bonitu a schopnost Klienta dostát svým závazkům.
  • Poskytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí služby.
 • Určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Fondu
  • Zpracování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Fondu.
 • Prevence podvodů a protiprávního jednání
  • Zpracování osobních údajů pro účely prevence podvodů a protiprávního jednání v rozsahu nezbytném s ohledem na oprávněné zájmy Fondu.
 • Zasílání marketingových sdělení pro účely přímého marketingu (bez souhlasu)
  • Bez souhlasu Klienta může Fondu osobní údaje v přiměřené míře zpracovávat pro účely přímého marketingu, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů Fondu.
  • Za tímto účelem budou zpracovávány jen kontaktní a identifikační údaje Klienta pro doručení takového marketingového sdělení.
  • Klient má právo vznést proti zpracování osobních údajů pro tento účel kdykoli námitku, a to komunikačními prostředky uvedenými níže.
 • Pořizování záznamů telefonických hovorů
  • Pořizování záznamů telefonických hovorů, jejichž předmětem je plnění Smlouvy či povinností Fondu uložených právními předpisy.
 • Pořizování záznamů podobizny
  • Pořizování záznamů podobizny Klienta kamerovým systémem.

Zpracování osobních údajů se souhlasem Klienta

Mimo zpracování osobních údajů, které Fond provádí jako svou zákonnou povinnost, plnění smlouvy či oprávněný zájem, může Fond zpracovávat osobní údaje Klientů na základě uděleného souhlasu.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech, například prostřednictvím bezplatné infolinky 800 91 92 93, e-mailem na adrese info@creditasfondy.cz nebo písemně na korespondenční adrese Fondu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.

 • Zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.
 • Zpracování osobních údajů pro účely vyhotovení záznamů telefonických hovorů, jejichž předmětem není, resp. nemusí být plnění Smlouvy či povinností Bance uložených.

   Zdroje osobních údajů

   Osobní údaje Klientů může Fond pro výše uvedené účely získávat (kromě údajů získaných od Klientů, což čítá i údaje získané se souhlasem či údaje, ke kterým byl Fondu zřízen přístup) i z veřejných rejstříků i dalších rejstříků a databází, např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Centrální evidence exekucí, Centrální registr dlužníků, Insolvenční rejstřík, OFAC, World-Check, Databáze neplatných dokladů – Ministerstvo vnitra ČR.

   Doba ukládání osobních údajů

   Osobní údaje má Fond uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a podle obecných promlčecích lhůt.

   Příjemci osobních údajů

   Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny:

   • o  orgánům veřejné moci, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánu dohledu apod., a to buď na vyžádání, nebo z vlastního rozhodnutí Fondu (např. v případě, že má podezření na spáchání trestního činu nebo přestupku), avšak vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
   • o  osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Fondu, které jsou pověřeny k plnění smluvních
    a zákonných povinností Fondu, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti min. v rozsahu v jakém je zavázán Fond (např. auditoři, advokáti, externí daňoví poradci), to vše za výše uvedenými účely zpracování osobních údajů;
   • o  postupníkům v souvislosti s uzavíráním smluv o postoupení pohledávky Fondu za Klientem.

   Práva související se zpracováním osobních údajů

   Klient má právo se kdykoli obrátit na Fond a požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim. Dále má právo na výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.

   Uvedená práva může Klient uplatnit písemně na adrese: CREDITAS fond SICAV, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.

   Klient se v případě porušení povinností Fondu v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).