CREDITAS ENERGY

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v energetice. Cílem jsou majetkové účasti ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektřinou, plynem a teplem

CREDITAS ENERGY

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v energetice. Cílem jsou majetkové účasti ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektřinou, plynem a teplem

Odklad vyhlášení NAV za březen a následující měsíce

Omlouváme se za odložené vyhlášení NAV podfondu CREDITAS ENERGY za březen 2024 a následující měsíce. Jde o důsledek náročných administrativních a účetních operací, jež souvisí s každoročním auditem a účetní uzávěrkou. Ty probíhají právě nyní, protože účetní období podfondu CREDITAS ENERGY končí 31. března. Jsme si vědomi, že je pro klienty velmi nepříjemné, pokud obdrží se zpožděním tak klíčovou informaci, jakou je míra zhodnocení. Vyvíjíme proto maximální snahu, abychom NAV za březen a následující měsíce oznámili do konce měsíce června. Děkujeme za pochopení.

Premium investiční akcie (PIA)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 29. 2. 2024

1,2303 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 29. 2. 2024

1 měsíc 0,63 %
3 měsíce 2,20 %
6 měsíců 4,21 %
1 rok 8,86 %
2 roky 16,64 %
3 roky 23,03 %
od vzniku 23,03 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

premium investiční akcie (PIA)

ISIN investičních akcií:

CZ0008045853

Minimální zhodnocení:

5,2 % p.a. (8,2 % p.a.*)

Maximální zhodnocení

5,5 % p.a. (8,5 % p.a.*)

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu

Výstupní poplatek:

5,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 3,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,5 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Výnos PIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,2 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.

* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025 se zhodnocení PIA akcií navyšuje na 8,2-8,5 % p.a.

Premium Plus investiční akcie (PPIA)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 29. 2. 2024

1,2476 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 29. 2. 2024

1 měsíc 0,66 %
3 měsíce 2,37 %
6 měsíců 4,48 %
1 rok 9,47 %
2 roky 17,72 %
3 roky 24,76 %
od vzniku 24,76 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

premium plus investiční akcie (PPIA)

ISIN investičních akcií:

CZ0008045861

Minimální zhodnocení:

5,6 % p.a. (8,6 % p.a.*)

Maximální zhodnocení

6,0 % p.a. (9,0 % p.a.*)

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

bez poplatku

Výstupní poplatek:

bez poplatku

Výnos PPIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PPIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,6 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu  (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PPIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA. 

* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025 se zhodnocení PPIA akcií navyšuje na 8,6-9,0 % p.a.


Akcie HIA (Hedging investiční akcie) nejsou volně nabízeny distributorem a je možné je upsat pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. V případě poklesu hodnoty portfolia podfondu nesou ztrátu přednostně investoři do HIA.


Rizika investování do investičních akcií CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

Strategie, cíle a investice


CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. zaměřeným na realizaci investic v energetice. Podfond cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektřinou, plynem a teplem. Jde často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcií prostřednictvím výnosů z investic do společností působících v energetice. 

Energetické společnosti v majetku podfondu distribuují 1TWh elektrické energie a plynu za rok (88 % elektřina, 12 % plyn). Podfond CREDITAS ENERGY se tak svými majetkovými účastmi zařadil na pozici největšího alternativního distributora a celkově čtvrtého nejvýznamnějšího distributora elektřiny v ČR.

2,98 mld. Kč
čistá hodnota aktiv

1 TWh/rok
distribuované elektřiny a plynu

6 000
odběrných míst

Hodnoty jsou platné k 31. 12. 2023.

Struktura majetku
v % k 29. 2. 2024

Graf

Distribuce energie

Distribuční soustavy firmy zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti.


120 distribučních území
po celé ČR


Výroby energie

Do fondu patří UCED BIO s.r.o., jedna z největších tepláren na biomasu v Česku. Energii vyrábí bezodpadovou technologií, která nezatěžuje životní prostředí. 


39 MWt
výkon


Distribuce energie

Distribuční soustavy firmy zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti.

120 distribučních území
po celé ČR

Výroby energie

Do fondu patří UCED BIO s.r.o., jedna z největších tepláren na biomasu v Česku. Energii vyrábí bezodpadovou technologií, která nezatěžuje životní prostředí. 

39 MWt
výkon

Název podfondu:

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 4 roky

Datum založení:

19. 1. 2021

Cenný papír:

Investiční akcie 

Měna:

Kč 

Auditor:

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

Obhospodařovatel:

AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor:

AVANT investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Dokumenty k PIA


Dokumenty k PPIA


Dokumenty k PPIA-B


Dokumenty k HIA


Finanční výsledky


Informační materiály


Archiv dokumentů


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.avantfunds.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS ASSETS SICAV a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Chci investovat do 
fondu CREDITAS ENERGY

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu CREDITAS ENERGY.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.