ALISOL podfond

ALISOL podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.

ALISOL podfond

ALISOL podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.

Prioritní investiční akcie, ALISOL podfond


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 1. 1. 2023

1,0000 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 1. 1. 2023

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.deltais.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní investiční akcie, ALISOL podfond

ISIN investičních akcií:

CZ0008049772

Zhodnocení:

průměrný měsíční PRIBOR + 2 % p.a. (min. 5,5 % p.a.)*

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu

Výstupní poplatek:

3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Rizika investování do investičních akcií ALISOL podfond

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Strategie, cíle a investice


ALISOL podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.


Akvizice podfondu

Při založení podfondu do něj byly vložena aktiva v podobě pěti fotovoltaických elektráren. Zajímavostí je, že čtyři z nich se nachází v Bulharsku a jen jedna v Česku.

V Bulharsku je a v budoucnu má být fotovoltaika klíčovou oblastí v rámci obnovitelných zdrojů energie. Slunce se tam totiž jako přirozený zdroj energie přímo nabízí: na metr čtvereční dopadne až 1 533 kWh za rok, tedy 4,2 kWh za den.

Bulharské projekty mají každoročně novou smlouvu na výkup elektřiny za kontrahovanou tržní cenu. Zbytek do preferenční ceny pak dorovná smlouva o kompenzacích s Fondem bezpečnosti energetické soustavy. Tato garance je v Bulharsku nastavená na 20 let od uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny.

Česká republika se v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie Evropské unie zavázala do roku 2020 pokrývat z těchto zdrojů 13 % výroby elektrické energie. Jelikož mezi klíčové faktory, které významně ovlivňují finanční návratnost FVE, patří jak technologická omezení, tak i fakt, že v Česku dopadne na metr čtvereční jen 950 až 1 100 kWh energie za rok, bylo nutné i u nás přistoupit k určité formě dotací. Stát se tak zavázal k vyplácení provozní podpory po dobu 20 let od uvedení FVE do provozu.

Struktura majetku
v % k 1. 1. 2023

Graf

FVE Bulharsko

Instalovaný výkon10,520 MW
LokaceBG, 4 lokace
Vyrobené elektřiny za rok 202214 996 MWh
Vznik a schválení do provozu2012


Fotovoltaické elektrárny v Bulharsku: FVE Solar-Haskovo, FVE Slantze, FVE Svetlina a FVE Panchevo.

FVE Česko

Instalovaný výkon1,119 MW
LokaceCZ, Bojkovice
Vyrobené elektřiny za rok 20221 229 MWh
Vznik a schválení do provozu2010


Fotovoltaická elektrárna FVE Bojkovice.

Název podfondu:

ALISOL podfond

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 5 let

Datum založení:

15. 12. 2022

Cenný papír:

investiční akcie 

Měna:

Kč 

Auditor:

COMPLY F&L s.r.o.

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

ALISOL SICAV, a.s.

Obhospodařovatel:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Administrátor:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Finanční výsledky


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.deltais.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.deltais.cz

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Chci investovat do 
ALISOL podfond

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního ALISOL podfondu.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.