CREDITAS OPPORTUNITY

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na investice do cenných papírů, účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček.

CREDITAS OPPORTUNITY

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na investice do cenných papírů, účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček.

PIA CZK


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 4. 2024

1,0134 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 4. 2024

1 měsíc 1,34 %
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku 1,34 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.amista.cz, resp. prostřednictvím Klientského vstupu. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

PIA CZK

ISIN investičních akcií:

CZ0008051638

Zhodnocení:

minimálně 1Y PRIBOR + 3 % p.a. a maximálně 1Y PRIBOR + 5 % p.a.*

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 %

Výstupní poplatek:

0 %

* Redistribuce fondového kapitálu mezi třídami PIA CZK a HIA CZK dle odst. 12.3.2 Statutu podfondu tak, aby výnos třídy PIA CZK byl minimálně 1Y PRIBOR k 30. 11. předcházejícího roku + 3 % p.a. a maximálně 1Y PRIBOR + 5 % p.a.


Rizika investování do investičních akcií CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Strategie, cíle a investice


CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na investice do cenných papírů, účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček.

Investiční strategie má specifické zaměření na aktiva na území Evropské Unie. Většina investic bude realizována v CZK, EUR, nebo USD. Účasti v kapitálových společnostech se budou týkat převážně obchodních společností zřízených a existujících podle práva České republiky nebo jiných států Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru.

Investice budou z části směřovat i do korporátních dluhopisů emitentů, kteří jsou součástí významných českých investičních skupin. Důraz bude na emitenty, kteří investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti. Součástí portfolia podfondu budou i investiční cenné papíry ze skupiny CREDITAS.

Struktura majetku
v % k 30. 4. 2024

Graf

Název podfondu:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 3 roky

Datum založení:

22. 3. 2023

Cenný papír:

investiční akcie 

Obhospodařovatel:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Měna:

Kč 

Auditor:

AUDIT ONE s.r.o.

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.

Administrátor:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Finanční výsledky


Informační materiály


Archiv dokumentů


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.amista.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.amista.cz

AMISTA investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 41/N/69/2006/9, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Chci investovat do CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfondu.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.