Max Realitní Fond, Podfond A

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do komerčních nemovitostí v České republice.

Max Realitní Fond, Podfond A

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do komerčních nemovitostí v České republice.

Investiční akcie třídy PIA


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 4. 2024

1,0840 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 4. 2024

1 měsíc 0,69 %
3 měsíce 2,06 %
6 měsíců 4,18 %
1 rok 8,40 %
od vzniku 8,40 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.amista.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

investiční akcie třídy PIA

Název:

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

ISIN investičních akcií:

CZ0008050382

Stanovený výnos:

Od prvního vydání Cenných papírů třídy PIA CZK je Stanovený výnos pro třídu PIA CZK stanoven jako měsíčně složený úrok ve výši 8,186 % p.a. s cílem dosáhnout ročního zhodnocení 8,5 % p.a., který bude platit nejméně do 30. 9. 2025.*

Minimální objem investice:

1 000 000 Kč

Minimální objem odkupu:

50 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 % z výše investice

Výstupní poplatek:

3,5 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu kratší než 12 měsíců včetně

* Obhospodařovatelem určený procentní roční výnos Cenných papírů třídy PIA CZK. Stanovený výnos musí být určen v rozmezí 1Y PRIBOR platný k datu 6 týdnů před datem aplikace změny Stanoveného výnosu + (1 p. b. až 5 p. b. p. a.), dle uvážení Obhospodařovatele na základě tržní situace a výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.

Rozhodnutí o změně Stanoveného výnosu bude oznámeno Investorům prostřednictvím klientského přístupu nebo Distributorem, který vede navazující evidenci, a to nejpozději kalendářní měsíc před jeho aplikací a uveřejnění ve Statutu. výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.


Rizika investování do investičních akcií Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Strategie, cíle a investice


Cílem podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních společnostech investujících do komerčních nemovitostí v České republice, prostřednictvím financování obchodních společností investujících do komerčních nemovitostí v České republice, a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji finančních trhů.


Investice podfondu

Od konce března 2023 byly vypořádány dvě nemovitostní transakce, které potvrzují strategii a zaměření fondu na komerční nemovitosti.

Cílem první akvizice bylo retailové obchodní centrum Palác Pardubice v Pardubicích. Druhou akvizicí pak byla kancelářská budova Envelopa Office Center v Olomouci. Aktuální pronajímatelná plocha tak činní 44 000 m².

44 tis. m²
pronajímatelná plocha

4,72 mld. Kč
tržní hodnota nemovitostí

Struktura majetku
v % k 30. 4. 2024

Graf

Envelopa Office Center

Nejmodernější kancelářská budova v Olomouci, jediná prvotřídní kancelářská budova v Olomouckém kraji.

15 tis. m²
ploch

Palác Pardubice

V srdci Pardubic se nachází v současnosti jediné velké nákupní a zábavní centrum v metropoli Pardubického kraje.

29 tis. m²
ploch

Strategie, cíle a investice

Cílem podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních společnostech investujících do komerčních nemovitostí v České republice, prostřednictvím financování obchodních společností investujících do komerčních nemovitostí v České republice, a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji finančních trhů.

Struktura majetku
v % k 30. 4. 2024

Graf

44 tis. m²
pronajímatelná plocha


4,72 mld. Kč
tržní hodnota nemovitostí


Investice podfondu

Od konce března 2023 byly vypořádány dvě nemovitostní transakce, které potvrzují strategii a zaměření fondu na komerční nemovitosti.

Cílem první akvizice bylo retailové obchodní centrum Palác Pardubice v Pardubicích. Druhou akvizicí pak byla kancelářská budova Envelopa Office Center v Olomouci. Aktuální pronajímatelná plocha tak činní 44 000 m².

Envelopa Office Center

Nejmodernější kancelářská budova v Olomouci, jediná prvotřídní kancelářská budova v Olomouckém kraji.

15 tis. m²
ploch

Palác Pardubice

V srdci Pardubic se nachází v současnosti jediné velké nákupní a zábavní centrum v metropoli Pardubického kraje.

29 tis. m²
ploch

Název podfondu:

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 3 roky

Datum založení:

24. 3. 2023

Cenný papír:

investiční akcie 

Měna:

Kč 

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

Max Realitní Fond SICAV a.s.

Administrátor/obhospodařovatel:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Finanční výsledky


Informační materiály


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.amista.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.amista.cz

AMISTA, investiční společnost, a.s. je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

Chci investovat do 
Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičních akcií podfondu.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.