Max Realitní Fond, Podfond A

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do komerčních nemovitostí v České republice.

Max Realitní Fond, Podfond A

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do komerčních nemovitostí v České republice.

Investiční akcie třídy PIA


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 29. 2. 2024

1,0693 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 29. 2. 2024

1 měsíc 0,68 %
3 měsíce 2,06 %
6 měsíců 4,17 %
1 rok
od vzniku 6,93 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.amista.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

investiční akcie třídy PIA

Název:

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

ISIN investičních akcií:

CZ0008050382

Stanovený výnos:

Od prvního vydání Cenných papírů třídy PIA CZK je Stanovený výnos pro třídu PIA CZK stanoven jako měsíčně složený úrok ve výši 8,186 % p.a. s cílem dosáhnout ročního zhodnocení 8,5 % p.a., který bude platit nejméně do 30. 9. 2025.*

Minimální objem investice:

1 000 000 Kč

Minimální objem odkupu:

50 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 % z výše investice

Výstupní poplatek:

3,5 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu kratší než 12 měsíců včetně

* Obhospodařovatelem určený procentní roční výnos Cenných papírů třídy PIA CZK. Stanovený výnos musí být určen v rozmezí 1Y PRIBOR platný k datu 6 týdnů před datem aplikace změny Stanoveného výnosu + (1 p. b. až 5 p. b. p. a.), dle uvážení Obhospodařovatele na základě tržní situace a výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.

Rozhodnutí o změně Stanoveného výnosu bude oznámeno Investorům prostřednictvím klientského přístupu nebo Distributorem, který vede navazující evidenci, a to nejpozději kalendářní měsíc před jeho aplikací a uveřejnění ve Statutu. výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.


Rizika investování do investičních akcií Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Strategie, cíle a investice


Cílem podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních společnostech investujících do komerčních nemovitostí v České republice, prostřednictvím financování obchodních společností investujících do komerčních nemovitostí v České republice, a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji finančních trhů.


Investice podfondu

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A realizoval investici do Obchodního centra Palác Pardubice. Toto OC sestává ze dvou samostatných budov, které jsou propojeny za účelem sjednocení provozu a nabízí obchodní jednotky, sklady, kanceláře, restauraci, multikino, odpočinkové plochy a technické plochy. Obchodní centrum se nachází na Masarykově náměstí v centru Pardubic. Disponuje velmi dobrou viditelností a dostupností MHD i autem.

Dvě budovy centra

Budova Palác Atrium je z roku 2008 a je typickým třípodlažním retailovým centrem. Druhá budova byla postavena v 70. letech a je známá pod názvem Prior. V roce 2022 prošla kompletní rekonstrukcí. Jde o třípodlažní budovu, kde první dvě patra jsou využívána v rámci retailového centra a třetí patro je nyní ve stavu shell&core (tzv. základní úpravě bez rozsáhlejších zásahů do jejich vzhledu, tedy bez finálních úprav interiéru).

Struktura majetku
v % k 29. 2. 2024

Graf

27 790 m²
celková
ploch OC

500 parkovacích
stání

131 obchodních
jednotek

Nájemci obchodního centra

Nemovitost je z 97,6 % pronajata řadě národních a mezinárodních maloobchodních prodejců s dalšími příjmy z krátkodobých akcí, bankomatů, parkovišť, kiosků, lokálního rozvodu energie a fotovoltaiky. Dlouhodobá průměrná čtvrtletní obsazenost od 1. čtvrtletí 2016 do 4. čtvrtletí 2022 dosáhla 97,3 %.

Mezi kotevní nájemce patří New Yorker, CCC, dm drogerie, Sparkys, Tesco a H&M. Nájemníci jsou smluvně vázáni na dobu určitou 5 až 26 let nebo na dobu neurčitou. Struktura nájemníků je poměrně stabilní s nízkou fluktuací a trvale vysokou obsazeností.

Název podfondu:

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 3 roky

Datum založení:

24. 3. 2023

Cenný papír:

investiční akcie 

Měna:

Kč 

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

Max Realitní Fond SICAV a.s.

Administrátor/obhospodařovatel:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Finanční výsledky


Informační materiály


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.amista.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.amista.cz

AMISTA, investiční společnost, a.s. je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

Chci investovat do 
Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičních akcií podfondu.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.