CREDITAS ENERGY

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v energetice.

Hodnoty investičních akcií k 28. 02. 2023
Premium
investiční akcie (PIA)
1,1302 Kč
Premium Plus
investiční akcie (PPIA)
1,1397 Kč

Strategie & cíle

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. zaměřeným na realizaci investic v energetice. Podfond cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektřinou, plynem a teplem. Půjde pak často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcií prostřednictvím výnosů z investic do společností působících v energetice. 

Energetické společnosti v majetku podfondu distribuují 1TWh elektrické energie a plynu za rok (88 % elektřina, 12 % plyn). Podfond CREDITAS ENERGY se tak svými majetkovými účastmi zařadil na pozici největšího alternativního distributora a celkově čtvrtého nejvýznamnějšího distributora elektřiny v ČR.

Struktura majetku v %

28. 02. 2023


Investice podfondu

2,35 mld. Kč

Čistá hodnota aktiv


Hodnoty jsou platné k 31. 3. 2022.

120

Distribučních soustav po ČR

1 TWh/rok

Distribuované elektřiny a plynu

6 000

Odběrných míst

Počáteční aktiva v podobě nabytí podílu v pěti společnostech vložila do CREDITAS ENERGY, podfond SICAV společnost UNICAPITAL ENERGY a.s., jež je součástí skupiny CREDITAS, v níž je i podfond.

UNICAPITAL ENERGY a.s. se zabývá energetikou od roku 2013 a od té doby se vypracovala na předního poskytovatele alternativní distribuce energií a služeb v energetice. Od roku 2020 vystupují jednotlivé společnosti pod značkou UCED. Pro další expanzi skupiny v energetice byl zřízen podfond CREDITAS ENERGY a do něj byla vložena vybraná aktiva. Čistá hodnota aktiv (NAV) má aktuálně hodnotu 2,35 miliardy Kč (k 31. 3. 2022).

Skupina UCED se zaměřuje především na distribuci elektřiny a zemního plynu pro průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Společnosti UCED rovněž dodávají teplo, technické plyny, studenou a teplou vodu.

UCED Distribuce s.r.o. přenosová kapacita 278 MW více informací
UCED Vítkovice a.s. přenosová kapacita 114 MW více informací
UCED Chomutov s.r.o. přenosová kapacita 126 MW více informací
UCED Kopřivnice s.r.o. přenosová kapacita 52 MW více informací
UCED Přerov s.r.o. přenosová kapacita 40 MW více informací

Základní údaje

Název podfondu: CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont: min. 4 roky

Datum založení: 19. 1. 2021

Měna:

Cenný papír: investiční akcie

Fond: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

Obhospodařovatel a administrátor: AVANT investiční společnost, a.s.

Distributor: Banka CREDITAS a.s.

Depozitář: Československá obchodní banka, a. s.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Další podrobnosti

Premium investiční akcie (PIA)

Třída: premium investiční akcie
ISIN: CZ0008045853
Minimální zhodnocení: 5,2 % p.a. (8,2 % p.a.*)
Maximální zhodnocení: 5,5 % p.a. (8,5 % p.a.*)
Minimální objem investice: první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč
Minimální objem odkupu: 100 000 Kč
Vstupní poplatek: od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu
Výstupní poplatek: 5,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 3,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,5 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu
Aktuální hodnota investiční akcie
k datu 28. 02. 2023
1,1302 
Kumulativní výkonnost
k datu 28. 02. 2023
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,58 %1,90 %3,92 %7,15 %13,02 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie (hodnota IA v Kč)

Výnos PIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,2 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.

* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se zhodnocení PIA akcií navyšuje na 8,2-8,5 % p.a.


Premium Plus investiční akcie (PPIA)

Třída: premium plus investiční akcie
ISIN: CZ0008045861
Minimální zhodnocení: 5,6 % p.a. (8,6 % p.a.*)
Maximální zhodnocení: 6,0 % p.a. (9,0 % p.a.*)
Minimální objem investice: první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč
Minimální objem odkupu: 100 000 Kč
Vstupní poplatek: bez poplatku
Výstupní poplatek: bez poplatku
Aktuální hodnota investiční akcie
k datu 28. 02. 2023
1,1397 
Kumulativní výkonnost
k datu 28. 02. 2023
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,62 %2,00 %4,10 %7,54 %13,97 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie (hodnota IA v Kč)

Výnos PPIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení. 

V případě, kdy by růst hodnoty PPIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,6 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu  (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PPIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA. 

* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se zhodnocení PPIA akcií navyšuje na 8,6-9,0 % p.a.


Akcie HIA (Hedging investiční akcie) nejsou volně nabízeny distributorem a je možné je upsat pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. V případě poklesu hodnoty portfolia podfondu nesou ztrátu přednostně investoři do HIA.


Investice do energetického podfondu

Garance výnosu*

Minimální výnos Premium investičních akcií (PIA) a Premium Plus investičních akcií (PPIA) je zajištěn fondovým kapitálem (HIA).

Pro kvalifikované investory

Podfond CREDITAS ENERGY pro kvalifikované investory, kteří mají odpovídající finanční zázemí a patřičné odborné znalosti a zkušenosti.

Know-how skupiny

Energetické společnosti v majetku podfondu budou i nadále využívat služeb a prvotřídního know-how, kterým skupina UCED disponuje.

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. u PIA a 5,6 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium Plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na  http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS ASSETS SICAV a.s. (dále jen "Fond") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů tak, jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu. Ta se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Fond však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Distributor podfondu

Žádosti, pokyny ke koupi či prodeji investičních akcií podfondu lze podávat každý pracovní den prostřednictvím prémiových bankéřů Banky CREDITAS a.s. Chcete-li se dozvědět více, můžete využít kontaktní formulář banky.

WEB BANKYKONTAKTNÍ FORMULÁŘ