CREDITAS Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu.

Hodnota investiční akcie k 30. 04. 2023
1,2056 Kč

Vývoj hodnoty a výkonnost

Aktuální hodnota investiční akcie
k datu 30. 04. 2023
1,2056 
Kumulativní výkonnost
k datu 30. 04. 2023
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,58 %1,83 %4,69 %10,58 %20,56 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie

Strategie & cíle

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Nabývání nemovitostí se děje za účelem jejich dlouhodobého provozování a využívání pravidelných výnosů z pronájmu, případně jejich dalšího prodeje za podmínky, že jsou tyto nemovitosti z prodeje způsobilé přinést zisk. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

Nákupem investičních akcií tohoto podfondu můžete zajímavě zhodnocovat své úspory v rostoucí konzervativní oblasti, o jakou se v případě realit jedná.

Struktura majetku v %

30. 04. 2023


Investice podfondu

1 mld. Kč

Tržní hodnota nemovitostí

8 budov

V majetku podfondu

61 tis.

Pronajímatelné plochy (m2)

nad 90 %

Dlouhodobá obsazenost nájemci

  Business Park Čestlice

  Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje bezmála 15 tis. mnových retailových ploch v zajímavé lokalitě na ulici Obchodní, při Exitu 8 z dálnice D1 ve směru na Prahu. Areál disponuje dostatečným počtem parkovacích míst a vyšším standardem kancelářských prostor.

  CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV vlastní 100% podíl ve společnosti Business Park Čestlice s.r.o.

  Business Park Písek

  Areál se nachází v průmyslové zóně Písek Sever. Celková plocha areálu je 27 tis. m2. Plochy jsou jen částečně zastavěny, celková pronajímaná plocha je cca 2,5 tis. m2. Velká část pozemků je určena k dalšímu rozvoji této lokality.

  CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV vlastní 100% podíl ve společnosti BP Písek s.r.o.

  Business Park Pardubice I

  Skladový a logistický areál Pardubice I se nachází v lokalitě Černá za Bory. Leží přímo vedle komunikace spojující Pardubice s Dašicemi a 7 km od plánované dálnice D35 (Hradec Králové — Mohelnice), která bude po dostavění tvořit druhou nejdůležitější spojnici Východ — Západ v ČR. Areál nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 26,5 tis. m2.

  Business Park Pardubice II

  Hala skladového a logistického parku v Pardubicích je dlouhodobě pronajata společnosti NEDCON BOHEMIA, s.r.o. Součástí areálu jsou parkovací plochy pro osobní vozidla, požární komunikace a odstavná plocha pro kamiony. Celková pronajímatelná plocha 8,2 tis. m2 .

Základní údaje

Název podfondu: CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Typ fondu: speciální fond nemovitostí

Investiční horizont: min. 5 let

ISIN: CZ0008044666

Datum založení: 23. 10. 2019

Měna:

Cenný papír: investiční akcie

Minimální objem jednorázové investice: první nákup akcií od 50 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 10 000 Kč

Minimální objem pravidelné investice: 500 Kč

Maximální objem jednorázové/pravidelné investice: není stanoven

Minimální objem odkupu: není stanoven; přirozeně jde o 1 ks investiční akcie

Vstupní poplatek: 0,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: 0,0 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií

Manažerský poplatek: max 1,80 %

Celková nákladovost (TER): 1,75 % z průměrné čisté hodnoty aktiv

Fond: CREDITAS fond SICAV, a.s.

Obhospodařovatel a administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. / CREDITAS investiční společnost a.s.

Distributor: Banka CREDITAS a.s.

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Další podrobnosti

Investice do nemovitostního fondu

Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem je dosahovat zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice.

Nemovitosti v portfoliu

Rozšiřte své investiční portfolio bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a bez starostí z toho plynoucích.

Bez vstupních/výstupních poplatků

Zrušili jsme poplatky účtované před nebo po ukončení investice. O to zajímavější bude možný výnos.

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu.

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS fond SICAV, a.s. (dále jen "Fond") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Fond však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasfond.cz. Na žádost Vám mohou být poskytnuty v listinné formě distributorem, kterým je Banka CREDITAS a.s.

Fond výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Distributor podfondu

Žádosti, pokyny ke koupi či prodeji investičních akcií podfondu lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS a.s. Chcete-li se dozvědět více, můžete využít kontaktní formulář banky.

WEB BANKYKONTAKTNÍ FORMULÁŘ